Menu
June 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
exim
aloinspred
aloinspgr
spodeli_mislenje

О Д Л У К А

Врз основа на членовите 52 од Законот за Административни службеници (Службен весник на Република Македонија бр.27/14,199/14,48/15,154/15, 5/16, 142/16 и 11/18), В.Д Директорот на Државниот инспекторат за земјоделство јо донесе следната

О Д Л У К А

за избор за унапредување на административен службеник

 1. По интерен оглас број 01/2019 за унапредување на административни службеници во Државниот инспекторат за земјоделство, објавен на веб страната на Државниот инспекторат за земјоделство и Агенција за администрација, од предложената ранг листа за работно место Раководител на одделение за управување со човечки ресурси,  Одделение за управување со човечки ресурси – самостојно одделение- 1 извршител се избира следниот кандидат:
 • Мевлудин Мустафи

 

 1. Директорот на Државниот инспекторат за земјоделство во рок од 5 дена по конечноста на одлуката, ќе донесе решение за унапредување на административниот службеник од точка 1 на ова одлука.
 2. Ова одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

 

О б р а з л о ж е н и е

На веб страната на Државниот инспекторат за земјоделство и Агенцијата за администрација, беше објавен интерен оглас за унапредување на административни службеници во Државниот инспекторат за земјоделство, во кој како едно од работните места беше објавено и работното место Раководител на одделение за управување со човечки ресурси,  Одделение за управување со човечки ресурси – самостојно одделение- 1 извршител.

Во врска со наведениот оглас и работното место, Комисијата за унапредување на раководни административни службеници, формирана со Решение бр.04-509/5 од 23.05.2019 година, спроведе административна селекција и изготви Записник заведен под број 04-509/7 од 28.05.2019 година, по што директорот спроведе интервју  и за истиот состави Записник заведен под бр.04-509/9 од 29.05.2019 година.

Комисијата врз основа на бодовите од административната селекција и бодовите од интервјуто содржани во записникот заведен под бр04-509/9 од 29.05.2019 година, изготви предлог одлука за избор на прво рангираниот   кандидат и истата ја достави до директорот.

Согласно член 52 од Законот за административни службеници ,,Секретарот, односно раководното лице на институцијата во која не се назначува секретар, во рок од пет дена по конечноста на одлуката , донесува решение за унапредување на административниот службеник’’.

Имаќи го во вид горенаведениот член, директорот одлучи како во диспозитивот на ова Одлука.

Одлука за избор за работно место Раководител на одделение за управување со човечки ресурси,  Одделение за управување со човечки ресурси – самостојно одделение.

О Д Л У К А

за избор за унапредување на административен службеник

 1. По интерен оглас број 01/2019 за унапредување на административни службеници во Државниот инспекторат за земјоделство, објавен на веб страната на Државниот инспекторат за земјоделство и Агенција за администрација, од предложената ранг листа за работно место Раководител на Одделение за инспекциски надзор од областа насеме, саден материјал, производи за заштита на растенија , квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата во Република Македонија, Одделение за инспекциски надзор од областа насеме, саден материјал, производи за заштита на растенија , квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата во Република Македонија -сектор за инспекциски надзор од областа на семе, саден материјал, производи за заштита на растенија,квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата,  цвеќе, генетски модифицирани организми и виното и лозарството – 1 извршител се избира следниот кандидат:

 

 • Ненад Бошев

 

 1. Директорот на Државниот инспекторат за земјоделство во рок од 5 дена по конечноста на одлуката, ќе донесе решение за унапредување на административниот службеник од точка 1 на ова одлука.
 2. Ова одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

 

О б р а з л о ж е н и е

На веб страната на Државниот инспекторат за земјоделство и Агенцијата за администрација, беше објавен интерен оглас за унапредување на административни службеници во Државниот инспекторат за земјоделство, во кој како едно од работните места беше објавено и работното место Раководител на Одделение за инспекциски надзор од областа на

семе, саден материјал, производи за заштита на растенија , квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата во Република Македонија, Одделение за инспекциски надзор од областа насеме, саден материјал, производи за заштита на растенија , квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата во Република Македонија -сектор за инспекциски надзор од областа на семе, саден материјал, производи за заштита на растенија,квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата,  цвеќе, генетски модифицирани организми и виното и лозарството – 1 извршител.

Во врска со наведениот оглас и работното место, Комисијата за унапредување на раководни административни службеници, формирана со Решение бр.04-509/5 од 23.05.2019 година, спроведе административна селекција и изготви Записник заведен под број 04-509/7 од 28.05.2019 година, по што директорот спроведе интервју  и за истиот состави Записник заведен под бр.04-509/9 од 29.05.2019 година.

Комисијата врз основа на бодовите од административната селекција и бодовите од интервјуто содржани во записникот заведен под бр.04-509/9 од 29.05.2019 година, изготви предлог одлука за избор на прво рангираниот   кандидат и истата ја достави до директорот.

Согласно член 52 од Законот за административни службеници ,,Секретарот, односно раководното лице на институцијата во која не се назначува секретар, во рок од пет дена по конечноста на одлуката , донесува решение за унапредување на административниот службеник’’.

Имаќи го во вид горенаведениот член, директорот одлучи како во диспозитивот на ова Одлука.

Одлука за избор за работно место Раководител на Одделение за инспекциски надзор од областа насеме, саден материјал, производи за заштита на растенија , квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата во Република Македонија, Одделение за инспекциски надзор од областа насеме, саден материјал, производи за заштита на растенија , квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата во Република Македонија -сектор за инспекциски надзор од областа на семе, саден материјал, производи за заштита на растенија,квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата,  цвеќе, генетски модифицирани организми и виното и лозарството

О Д Л У К А

за избор за унапредување на административен службеник

 1. По интерен оглас број 01/2019 за унапредување на административни службеници во Државниот инспекторат за земјоделство, објавен на веб страната на Државниот инспекторат за земјоделство и Агенција за администрација, од предложената ранг листа за работно место Советник за внатрешна ревизија  -одделение за внатрешна ревизија – самостојно одделение- 1 извршител се избира следниот кандидат:

 

 • Бесим Бафќари

 

 1. Директорот на Државниот инспекторат за земјоделство во рок од 5 дена по конечноста на одлуката, ќе донесе решение за унапредување на административниот службеник од точка 1 на ова одлука.
 2. Ова одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

 

О б р а з л о ж е н и е

 

На веб страната на Државниот инспекторат за земјоделство и Агенцијата за администрација, беше објавен интерен оглас за унапредување на административни службеници во Државниот инспекторат за земјоделство, во кој како едно од работните места беше објавено и работното место Советник за внатрешна ревизија  -одделение за внатрешна ревизија – самостојно одделение – 1 извршител.

Во врска со наведениот оглас и работното место, Комисијата за унапредување на административни службеници, формирана со Решение бр.04-509/5 од 23.05.2019 година, спроведе административна селекција и изготви Записник заведен под број 04-509/7 od 28.05.2019 година, по што Комисијата спроведе интервју  и за истиот состави Записник заведен под бр.04-509/8 од 28.05.2019 година.

Комисијата врз основа на бодовите од административната селекција и бодовите од интервјуто содржани во записникот заведен под бр. 04-509/8 од 28.05.2019  година, изготви предлог одлука за избор на прво рангираниот   кандидат и истата ја достави до директорот.

Согласно член 52 од Законот за административни службеници ,,Секретарот, односно раководното лице на институцијата во која не се назначува секретар, во рок од пет дена по конечноста на одлуката , донесува решение за унапредување на административниот службеник’’.

Имаќи го во вид горенаведениот член, директорот одлучи како во диспозитивот на ова Одлука.

Одлука за избор за работно место Советник за внатрешна ревизија  – одделение за внатрешна ревизија.

О Д Л У К А

за избор за унапредување на административен службеник

 

 1. По интерен оглас број 01/2019 за унапредување на административни службеници во Државниот инспекторат за земјоделство, објавен на веб страната на Државниот инспекторат за земјоделство и Агенција за администрација, од предложената ранг листа за работно место Виш соработник Одделение за инспекциски надзор од областа на земјоделството и руралниот развој-Сектор за инспекциски надзор од областа на земјоделството со руралниот развој, органското производство, тутун и тутунските производи и квалитет на земјоделски производи-1 извршител- се избира следниот кандидат:

 

 • Даниела Кавракова

 

 1. Директорот на Државниот инспекторат за земјоделство во рок од 5 дена по конечноста на одлуката, ќе донесе решение за унапредување на административниот службеник од точка 1 на ова одлука.
 2. Ова одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

 

О б р а з л о ж е н и е

 

На веб страната на Државниот инспекторат за земјоделство и Агенцијата за администрација, беше објавен интерен оглас за унапредување на административни службеници во Државниот инспекторат за земјоделство, во кој како едно од работните места беше објавено и работното место Виш соработник Одделение за инспекциски надзор од областа на земјоделството и руралниот развој-Сектор за инспекциски надзор од областа на земјоделството со руралниот развој, органското производство, тутун и тутунските производи и квалитет на земјоделски производи- 1 извршител.

Во врска со наведениот оглас и работното место, Комисијата за унапредување на административни службеници, формирана со Решение бр.04-509/5 од 23.05.2019 година, спроведе административна селекција и изготви Записник заведен под број 04-509/7 od 28.05.2019 година, по што Комисијата спроведе интервју  и за истиот состави Записник заведен под бр.04-509/8 од 28.05.2019 година.

.Комисијата врз основа на бодовите од административната селекција и бодовите од интервјуто содржани во записникот заведен под бр.04-509/8 од 28.05.2019 година , изготви предлог одлука за избор на прво рангираниот   кандидат и истата ја достави до директорот.

Согласно член 52 од Законот за административни службеници ,,Секретарот, односно раководното лице на институцијата во која не се назначува секретар, во рок од пет дена по конечноста на одлуката , донесува решение за унапредување на административниот службеник’’.

Имаќи го во вид горенаведениот член, директорот одлучи како во диспозитивот на ова Одлука.

Одлука за избор за работно место Виш соработник Одделение за инспекциски надзор од областа на земјоделството и руралниот развој-Сектор за инспекциски надзор од областа на земјоделството со руралниот развој, органското производство, тутун и тутунските производи и квалитет на земјоделски производи.

О Д Л У К А

за невршење на избор на административен службеник

 1. По интерен оглас број 01/2019 за унапредување на административни службеници во Државниот инспекторат за земјоделство, објавен на веб страната на Државниот инспекторат за земјоделство и Агенција за администрација, за работното место Раководител на Одделение за инспекциски надзор од областа на земјоделството и руралниот развој, во Република Македонија, Одделение за инспекциски надзор од областа на земјоделството и руралниот развој, Сектор за инспекциски надзор од областа на земјоделството со руралниот развој, органското производство, тутун и тутунските производи и квалитет на земјоделски производи- 1 извршител,  НЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР.

 

 1. Ова одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

 

 

О б р а з л о ж е н и е

 

На веб страната на Државниот инспекторат за земјоделство и Агенцијата за администрација, беше објавен интерен оглас со број 01/2019 објавен на 17.05.2019 година, за унапредување на административни службеници во Државниот инспекторат за земјоделство, во кој како едно од работните места беше објавено и работното место Раководител на Одделение за инспекциски надзор од областа на земјоделството и руралниот развој, во Република Македонија, Одделение за инспекциски надзор од областа на земјоделството и руралниот развој, Сектор за инспекциски надзор од областа на земјоделството со руралниот развој, органското производство, тутун и тутунските производи и квалитет на земјоделски производи- 1 извршител.

Во врска со наведениот оглас и работното место, Комисијата за селекција за унапредување на административни службеници, формирана со Решение бр.04-509/5 од 23.05.2019 година, по спроведе административна селекција со записнк бр.04-509/7 од 28.05.2019 година, и по спроведеното интервју од страна на директорот со записник под број 04-509/9 од 29.05.2019 година, се утврди дека престанува потребата за пополнувањ на  горенаведеното работно место.

Поради наведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Одлука.

Одлука за избор за работното место Раководител на Одделение за инспекциски надзор од областа на земјоделството и руралниот развој, во Република Македонија, Одделение за инспекциски надзор од областа на земјоделството и руралниот развој, Сектор за инспекциски надзор од областа на земјоделството со руралниот развој, органското производство, тутун и тутунските производи и квалитет на земјоделски производи.

О Д Л У К А

за невршење на избор на административен службеник

 

 1. По интерен оглас број 01/2019 за унапредување на административни службеници во Државниот инспекторат за земјоделство, објавен на веб страната на Државниот инспекторат за земјоделство и Агенција за администрација, за работното место Државен инспектор за земјоделство за инспекциски надзор од областа на земјоделството и руралниот развој во Република Македонија,  Одделение за инспекциски надзор од областа на земјоделството и руралниот развој, Сектор за инспекциски надзор од областа на земјоделството со руралниот развој, органското производство, тутун и тутунските производи и квалитет на земјоделски производи- 1 извршител, НЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР.

 

 1. Ова одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

 

О б р а з л о ж е н и е

 

На веб страната на Државниот инспекторат за земјоделство и Агенцијата за администрација, беше објавен интерен оглас за унапредување на административни службеници во Државниот инспекторат за земјоделство, во кој како едно од работните места беше објавено и работното место Државен инспектор за земјоделство за инспекциски надзор од областа на земјоделството и руралниот развој во Република Македонија,  Одделение за инспекциски надзор од областа на земјоделството и руралниот развој, Сектор за инспекциски надзор од областа на земјоделството со руралниот развој, органското производство, тутун и тутунските производи и квалитет на земјоделски производи- 1 извршител.

Во врска со наведениот оглас и работното место, Комисијата за селекција за унапредување на административни службеници, формирана со Решение бр.04-509/5 од 23.05.2019 година, по спроведе административна селекција за горенаведеното работно место, утврди дека нема кандидат кои аплицирале на истото, кој факт е констатирано на Записникот од административна селекција за интерен оглас број 01/2019 година од 15.05.2019 година.

Поради наведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Одлука.

Одлука за избор за работното место Државен инспектор за земјоделство за инспекциски надзор од областа на земјоделството и руралниот развој во Република Македонија,  Одделение за инспекциски надзор од областа на земјоделството и руралниот развој, Сектор за инспекциски надзор од областа на земјоделството со руралниот развој, органското производство, тутун и тутунските производи и квалитет на земјоделски производи.

О Д Л У К А

за невршење на избор на административен службеник

 

 1. По интерен оглас број 01/2019 за унапредување на административни службеници во Државниот инспекторат за земјоделство, објавен на веб страната на Државниот инспекторат за земјоделство и Агенција за администрација, за работното место Виш соработник,Одделение за инспекциски надзор од областа на земјоделството и руралниот развој-Сектор за инспекциски надзор од областа на земјоделството со руралниот развој, органското производство, тутун и тутунските производи и квалитет на земјоделски производи-1 извршител, НЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР.

 1. Ова одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

 

О б р а з л о ж е н и е

 

На веб страната на Државниот инспекторат за земјоделство и Агенцијата за администрација, беше објавен интерен оглас за унапредување на административни службеници во Државниот инспекторат за земјоделство, во кој како едно од работните места беше објавено и работното место Виш соработник,Одделение за инспекциски надзор од областа на земјоделството и руралниот развој-Сектор за инспекциски надзор од областа на земјоделството со руралниот развој, органското производство, тутун и тутунските производи и квалитет на земјоделски производи-1 извршител.

Во врска со наведениот оглас и работното место, Комисијата за селекција за унапредување на административни службеници, формирана со Решение бр.04-509/5 од 23.05.2019 година, по спроведе административна селекција за горенаведеното работно место, утврди дека нема кандидат кои аплицирале на истото, кој факт е констатирано на Записникот од административна селекција за интерен оглас број 01/2019 година од 15.05.2019 година.

Поради наведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Одлука.

Одлука за избор за работното место Виш соработник,Одделение за инспекциски надзор од областа на земјоделството и руралниот развој-Сектор за инспекциски надзор од областа на земјоделството со руралниот развој, органското производство, тутун и тутунските производи и квалитет на земјоделски производи.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука незадоволниот кандидат  може да поднесе  жалба до Агенцијата за администрација- Комисија за одлучување по жалби и приговори на административни службеници во втор степен, во рок од 8   дена

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

vladanarm
wg2x125b
wg3x125
1b
wg5x125
wg6x125
wg7x125
wg8x125
c99 shell hacklink istanbul evden eve nakliyat hacklink Google
hacklink nedir hacklin seo ve hacklinkin faydaları hacklink hacklink satış hacklink panel hacklink al hacklink seo evden eve nakliyat bmw yedek parça mercedes yedek parça seo nedir seo analiz googlede üst sıraya çıkmak gibi kesin sonuçlarla seo çalışmasında kaliteli hizmet veren hacklink adresi www.profseo.co dur.evden eve nakliyat böcek ilaçlama paykasa paykasa bozdurma aradığınız bütün kelimeler sadece burda. instagram takipçi hilesi bypass shell wso shell hacklink satış hacklink panel wso shell hacklink hacklink hacklink al hacklink seo nedir Google