Menu
December 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
exim
aloinspred
aloinspgr
spodeli_mislenje

Јавен повик

Државен инспекторат за земјоделство објавува

   Јавен ПОВИК бр. 02/15

За доставување понуди  за набавка на ПОС терминали за безготовинско плаќање

Предмет на Јавниот повик

Предмет на  јавниот повик е  доставување на понуди за поставување систем за безготовинско плаќање – Пос терминали, за потребите на следните гранични премини:

ГП Блаце; ГП Аеродром Скопје; ГП Табановце –автопат; ГП Деве Баир; ГП Делчево; ГП Ново Село; ГП Меџитлија; ГП Ќафасан; ГП Богородица, ГП Блато; ГП Скопје-Скопје; како и за 6 ( шест ) места на утовар:  Велес, Штип, Кочани, Струмица, Кавадарци и Прилеп.

Во наведените места се предвидува да се постават вкупно 17 ПОС терминали.

Потребно е понудувачот да го обезбеди начинот на поврзување на ПОС  терминалите

1.Критериуми за утврдување на способност на понудувачите:

1.1.Способност за вршење на професионална дејност

Понудувачот да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста, поврзана со предметот на договорот за јавниот повик.

За докажување на способноста за вршење на професионална дејност, понудувачот е должен да достави документ за регистрирана дејност.

1.2.Техничка или професионалана способност

За дa сe квалификува како способен за извршување на предметноит договор од аспект на неговта техничка и професионалана способност, понудувачот треба ги исполнува  следниве минимални услови:

 

Листа на главни испораки на ПОС терминали, извршени во тековната година;

Инсталирање на мобилни ПОС терминали;

Можност за 24 часовна техничка поддршка;

Да  обезбеди соодветна обука за ракување со ПОС терминалите;

Понудувачот да нуди квалитетна услуга;

Да има на располагање технички персонал за имплементација на системот;

Провизијата да биде на терет на крајниот корисник;

Понудувачот да има на располагање опис на техничка опременост и оспособеност.

За таа цел е потребно понудувачот:

Да даде изјава за извршени испораки во тековната година

Да даде опис на техничка опременост и оспособеност, како и мерки за осигурување на квалитет;

Изјава за ангажиран технички персонал за имплементација на системот.

 2.Критериум за доделување на договорот

Критериум за додделување на договорот е економски најповолната понуда

Како елементи на критериумот економски најповолна понуда, се земаат следниве:

Цена на услугата-најниска висина на провизија по извршена трансакција, изразена во проценти –70 бода

Краен рок за поставување на ПОС терминалите, вклучувајќи го и времето неопходно за инсталирање на потребната хардверска опрема, како и за обука на службениците, односно времето потребно за целосна имплементација на ПОС терминалите во наведените места – најкраткиот рок носи 10 бода

 

Квалитет на услугата-елементот квалитет на услуга ке се евалуира како збир на поединечни елементи, вкупно 20 бода и тоа

Можност за читање на VISA- 5  бода

Можност за читањеMASTERSARD –  4 бода

Можност за читање DINERS – 2  бода

Можност за читање AMERIKAN EXPRESS –   2  бода

Можност за читањен Македонски локални картички – 2 бода

Времето потребно за отстранување на евентуалниот дефект-                            најкраткиот рок –  5  бода

 

Краен рок за доставување на понудите

Рокот за доставување  на понудите изнесува 3 дена од денот на објавување на јавниот повик во јавните гласила и на веб страната на инспекторатот –  www.diz.gov.mk

Понудите кои нема да се достават во предвидениот рок, како и оние кои нема да ги содржат сите потребни документи,  нема да бидат разгледани.

Понудата да се достави на следнава адреса:

Државен инспекторат за земјоделство, Бул. Гоце Делчев бр.18, зграда на МТВ, 13-ти кат,1000 Скопје, со назнака ЈАВЕН ПОВИК

Заинтересираните понудувачи може да добијат дополнителни информации од 8:30, до 16:30 часот, на тел. (02) 3-121-462

моб.070/403-942, Е-пошта: silvana.strezoska@diz.gov.mk

 

Comments are closed.

vladanarm
wg2x125b
wg3x125
1b
wg5x125
wg6x125
wg7x125
wg8x125