Menu
December 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
exim
aloinspred
aloinspgr
spodeli_mislenje

Е – БАРАЊА

       Добредојдовте на  веб страницата на Е – БАРАЊА, современа алатка за спроведување на елекртонски барања, преку размена на електронски пораки помеѓу економските оператори и Државниот инспекторат за земјоделство, како и помеѓу самите подрачни  единици. Служи како алатка за управување и контрола на електронските барања и овозможува модерно и ефикасно управување со истите.

    Ваквиот начин на електронска размена на документите ја подобрува ефикасноста, како на Државниот инспекторат за земјоделство, така и на бизнис заедницата во Република Македонија, со што ќе се заштедува време и финансиски средства.

      Државниот инспекторат за земјоделство ја воведе  можноста за електронско поднесување на барања и пријави за издавање на  Уверенија, Сертификати, Фитосанитарен сертификат за извоз, Фитосанитарен сертификат за реекспорт и Придружни документи .Е – барања апликацијата е веб базиран систем наменет за електронско поднесување на барања и пријави за издавање на  Уверенија, Сертификати, и Придружни документи  кои се издаваат од страна на Државниот инспекторат за земјоделство.

      Согласно Закон за државниот инспекторат за земјоделство ( Сл. Весник на Република Македонија бр.. 20/09, 53/11, 164, 43/14,33/15,88/15,149/15, 39/16, 172/16), Закон за здравје на растенијата  ( Сл. Весник на Република Македонија бр.. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11, 69/13, 43/14, 158/14, 149/15 и 39/16), Правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на Државниот инспекторат за земјоделство и Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на државниот инспекторат за земјоделство ( Сл. Весник на Република Македонија бр. 162/15, 227/15, 135/16, 142/16, 172/16, 180/16,  48/17 и 153/17) Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за висината и начинот на плаќање на посебниот надоместок, видот и количеството на растенија, растителни производи и други објекти и предмети за кои се плаќанадоместокот, како и висината и начинот на плаќање на трошоците вообласта на здравјето на растенијата. ( Сл. Весник на Република Македонија бр. 141/11, 161/11  и 131/17), Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на државниот инспекторат за земјоделство ( Сл. Весник на Република Македонија бр. 162/15,  227/15 , 142/16, 172/16, 180/16,  148/17 и 153/17 ), Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на фитосанитарниот сертификат или фитосанитарниот сертификат за реекспорт и формата и содржината на пријавата за издавање на фитосанитарен сертифика (Сл. Весник на Република Македонија бр.. 113/10, 8/11, 123/15  и 214/16 ),Закон за виното ( Сл. Весник на Република Македонија бр. 50/10, 53/11, 06/12, 23/2013, 106/13,188/13,149/15,  39/16 и 172/16),Правилник за формата, содржината и начинот на издавање на уверението за квалитет – сертификат и образецот на барањето (Службен весник бр.  162/15), Правилник за содржина и форма на придружниот документ за извоз на вино ( Сл. Весник на Република Македонија бр. 71/11, стр. 14 ), Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на придружен документ за извоз на вино, производи од винско грозје и производи од вино (Службен весник бр. 79/13, стр. 154),  Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на фитосанитарниот сертификат или фитосанитарниот сертификат за реекспорт и формата и содржината на пријавата за издавање на фитосанитарен сертифика ( Сл. Весник на Република Македонија бр. 113/10, 8/11, 123/15  и 214/16 ), Државниот инспекторат за земјоделство го донесе Упатството за дигитално аплицирање на правните субјекти за издавање на:

  • Барање за издавање на уверението за квалитет – сертификат/пропратен документ за производот што се извезува, увезува или пушта во внатрешен промет,
  • Барање за проверување и утврдување на услови,
  • Барање за издавање на придружен документ за извоз на вино, производи од винско грозје и производи од вино,
  • Пријава за добивање на Фитосанитарен сертификат за извоз на пратки,
  • Пријава за добивање на Фитосанитарен сертификат за реекспорт на пратки,
  • Пријава за фитосанитарен преглед на пратки растенија, растителни производи и други објекти и предмети, производи за заштита на растенијата и ѓубрива при увоз,
  • Пријава за фитосанитарен преглед на пратки растенија, растителни производи и други објекти и предмети, производи за заштита на растенијата и ѓубрива при транзит,
  • Барање за издавање на Фитосанитарен сертификат за извоз/ Фитосанитарен сертификат за реекспорт/ Пасош за растенија (замена на пасош на растенијата).

од страна на Државниот инспекторат за земјоделство.

Електронското поднесување на барањата за издавање на Уверенија, Сертификати, и Придружни документи се врши  преку Е – барања апликацијата со избор на следниот линк www.diz.gov.mk. На истиот линк се објавуваат и потребните информации за условите, правилата и прирачник за користење на Е – барања апликацијата.

vladanarm
wg2x125b
wg3x125
1b
wg5x125
wg6x125
wg7x125
wg8x125