Menu
February 2018
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  
exim
aloinspred
aloinspgr
spodeli_mislenje

Закони и подзаконски акти

Закон за инспекциски надзор

ЗАКОНИ ПО КОИ ПОСТАПУВА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Р.Б ЗАКОН СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“
1  Закон за инспекциски надзор 50/10,162/10,157/11,147/13, 41/14, 33/15
2 Закон за државниот инспекторат за земјоделство 20/09,53/11, 164/, 43/14; 33/15; 88/15 и 149/15
3 Закон за квалитет на земјоделски производи 140/10,53/11,55/12,106/13,116/15,149/15
4 Закон за безбедност на храна за животни 145/10, 01/12, 140/10,53/11,55/12,106/13, 116/15, 149/15
5 Закон за безбедност на храна 157/10, 53/11,01/12,164/13 и 187/13,43/14,72/15,84/15,129/15
6 Закон за заштита на потрошувачите 38/04, 77/07, 103/08, 24/11, 164/13 и 97/15
7 Закон за земјоделското земјиште 135/07, 18/11,148/11, 95/12,79/13,87/13,106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15
8 Закон за семенски и саден материјал на земјоделски растенија 39/06, 89/08,

171/10 , 53/11, 55/11 (пречистен текст), 69/13,  187/13, 43/14, 151/14 (пречистен текст) и 129/15

9 Закон за тутун и тутунски производи 24/06, 88/08, 31/10, 36/11 , 53/11, 93/13,99/13, 164/13 и 151/15
10 Закон  за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата

 

 

27/14 и 154/15

 

11 Закон за сточарството 07/08 стр 96, 116/10, 23/2013, 149/15

 

12 Закон за виното 50/10, 53/11, 06/12, 64/12, 23/13,106/13, 188/13 и 149/15
13 Закон за рибарство и аквакултура 07/08 стр 62, 67/10,47/11,  53/11, 95/12, 164/13, 116/14 и 154/15
14 Закон за хемикалии 145/10 стр 78,

53/11,164/13,116/15,149/15

 

15 Закон за производи за заштита на растенијата 110/07, 20/09 ,17/11, 53/11 и 69/13, 10/15 и 129/15
17 Закон за пасишта 03/98, 101/00, 105/09 89/08 , 42/10 , 116/10 и 164/13.

 

18 Закон за водите 87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15
19 Закон за земјоделство и рурален развој 49/10, 3/11,126/12,15/13,69/13,

106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15 и 154/15

20 Закон за основање на Агенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој 72/07, 05/09 и 43/2014
21 Закон за органско земјоделско производство 146/09, 53/11 и 149/15
22 Закон за вршење на земјоделска дејност 11/02, 89/08, 116/10, 53/11
23 Закон за заштита од јонизирачко зрачење и радиациона сигурност 48/02, 135/07,53/11 164/13,43/14,149/15
24 Закон за генетски модифицирани организми 35/08 ,163/13, 35/08 ,163/13, 145/15
25 Закон за контрола на опојни дроги и психотропни супстанци 103/08,124/10 , 164/13 и 149/15
26 Закон за берзи на земјоделско прехранбени производи 32/92, 83/92, 139/08 стр 8
27 Закон за возила 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14 и 154/15
28 Закон за здравје на растенијата 29/05, 81/08 стр 81, 20/09, 57/10, 17/11 , 148/11, 69/13, 43/14, 158/14, 149/15
29 Закон за селекционерски права 52/09
30 Закон за надзор на пазарот 48/10 стр. 91
31 Закон за воспоставување мрежа за прибирање на сметководствени податоци од земјоделски стопанства 110/07 стр 63, 53/11
32  Закон за консолидација на земјоделско земјиште 187/2013
vladanarm
wg2x125b
wg3x125
1b
wg5x125
wg6x125
wg7x125
wg8x125