Skip to content

Author: Државен инспекторат за земјодство Република Северна Македонија

S H P A L L J E nr. 1/2022

Mbështetur me nenet 22, 23, 24, 46, 47, 48 dhe 49 të Ligjit për shfrytëzimin dhe disponimin me sendet shtetërore dhe komunale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 78/15,
Прочитајте повеќе