Menu
February 2018
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  
exim
aloinspred
aloinspgr
spodeli_mislenje

За нас

   

     ВИЗИЈА

Зголемување на благосостојбата и подобрување на животниот стандард, развој и ревитализација на руралните средини во Република Македонија,  усовршување на владеењето на правото и организираниот криминал  со што ќе обезбеди побрз пристап во ЕУ.

     МИСИЈА

Целта на  Државниот инспекторат за земјоделство е да врши оргаганизирани, ефикасни, ефективни, квалитетни, функционални инспекциски надзори од областа на земјоделството, руралниот развој, рибарството и аквакултурата на територијата на Република Македонија, стручно оспособување и усовршување на своите вработени, зајакнување на  владеењето на правото и организираниот криминал.

  ВРЕДНОСТИ НА ИНСПЕКЦИСКАТА СЛУЖБА

Должност и одговорност на инспекторот при инспекцискиот надзор е: да биде објективен, да избегнува пристрасност во нивните извештаи и нивните постапки, да бидe отворен за информации и мислења, да ги запишe нивните наоди со јасност и транспарентност, да се испитувачки настроени и да бидe подготвен да продрe подлабоко во случај да забележи потенцијални проблеми, да биде сигурен во своите способности,  да биде подготвен да го покаже својот авторитет ако има потреба (но со утчливост),  да си ја задржи својата независност.

При вршење на инспекцискиот надзор инспекторите се должни да ги почитуваат основните начела:

    НАЧЕЛО НА ЗАКОНИТОСТ:

Во вршење на инспекцискиот надзор, инспекторите се должни да постапуваат согласно со Уставот, законите, ратификуваните меѓународни договори и другите прописи донесени врз основа на закон.

   НАЧЕЛО ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНИОТ ИНТЕРЕС:

Инспекторот го врши инспекцискиот надзор со цел за остварување и за заштита на јавниот интерес, како и интересот на физичките и правните лица кога тоа е во согласност со јавниот интерес.

  НАЧЕЛО НА ЕДНАКВОСТ, НЕПРИСТРАСНОСТ И ОБЈЕКТИВНОСТ:

Инспекторот во вршењето на инспекцискиот надзор е должен да обезбеди еднаква, законита, непристрасна и објективна примена на законите и другите прописи.

Инспекторот во вршењето на инспекцискиот надзор е должен работите да ги врши совесно, стручно, ефикасно, уредно, навремено и непристрасно.

 НАЧЕЛО НА МАТЕРИЈАЛНА ВИСТИНА

Инспекторот, по службена должност, ја утврдува фактичката состојба и изведува докази во постапката на инспекцискиот надзор.

Субјектот на надзорот, во текот на постапката на инспекцискиот надзор, може да предлага и да поднесува докази кои се од значење за утврдување на целосната фактичка состојба.

 НАЧЕЛО НА СОСЛУШУВАЊЕ НА СУБЈЕКТИТЕ НА НАДЗОРОТ

Пред преземањето на инспекциските мерки за отстранување на недостатоците утврдени кај субјектите на надзорот, инспекторот е должен да им даде можност на субјектите на надзорот да се изјаснат за фактите и околностите кои се утврдуваат при инспекцискиот надзор.

 НАЧЕЛО НА САМОСТОЈНОСТ

Инспекторот е самостоен при вршењето на инспекцискиот надзор и одлучувањето за дејствијата кои треба да се преземат при вршењето на надзорот, како и за мерките кои ќе бидат изречени по извршениот надзор.

 НАЧЕЛО НА ЈАВНОСТ

Инспекцискиот надзор е јавен.

 НАЧЕЛО НА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

При вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот ги презема само оние инспекциски мерки согласно со закон, кои се неопходни за отстранување на утврдените недостатоци при извршениот надзор, при што особено се внимава да не се попречува ефикасното функционирање на субјектот на надзорот.

При определувањето на инспекциските мерки и рокот за отстранување на утврдените недостатоци инспекторот се раководи од тежината на недостатокот,штетните последици предизвикани кон јавниот интерес или интересот на трети лица, како и времето кое е потребно субјектот на надзорот да ги отстрани утврдените недостатоците.

 НАЧЕЛО НА ПРЕВЕНЦИЈА

При вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот првенствено врши превентивна функција, а изрекува инспекциски мерки и санкции тогаш кога со превентивната функција не може да се обезбеди целта на надзорот.

 НАЧЕЛО НА СУБСИДИЈАРНОСТ

Во постапката на инспекцискиот надзор се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка, доколку со овој или друг закон поинаку не е уредено.

vladanarm
wg2x125b
wg3x125
1b
wg5x125
wg6x125
wg7x125
wg8x125