Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на РМ” бр.13/06, 86/2008 и 6/2010), Државниот инспекторат за земјоделство ја изготви следната

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Листата на информации од јавен карактер на Државниот инспекторат за земјоделство ја сочинуваат следните групи на информации:

 

 

 

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за здравјето на растенијата (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11, 69/13, 43/14, 158/14, 149/15, 39/16 и 83/18)

 • ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата („Службен весникна Република Македонија“ бр. 27/14, 154/15 и 39/16)
 • ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/2019, 244/2019 и 275/2019)
 • ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за возила („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.140/08, 53/11, 123/12, 153/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15, 39/16 и 161/19)
 • ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за водите („Службен весник на Република Македонија” бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16)
 • ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за виното (,,Службен Весник на Република Северна Македонија” бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16, 172/16 и 235/19)
 • ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за тутун, производи од тутун и сродни производи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 27/20)
 • ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за сточарство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16)
 • ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18)
 • ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за основање на Агенција за Финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 190/19)
 • ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на Република Македонија“ број 140/10, 53/11, 55/12, 106/13, 116/15, 149/15, 193/15 и 39/16)
 • ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија” бр. 103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17)
 • ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за генетски модифицирани организми („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 163/13 и 146/15)
 • ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за безбедност на храната за животни (,,Службен весник на Република Северна Македонија” бр.145/10, 53/11, 1/12, 33/15, 149/15 и 53/16)
Барања за пристап до информации од јавен карактер 2024 година
Барања за пристап до информации од јавен карактер 2023 година  
Барања за пристап до информации од јавен карактер 2022 година 
Барања за пристап до информации од јавен карактер 2021 година 

Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер овозможува пристап до информации од јавен карактер што ги создало или со кои располага Државниот инспекторат за земјоделство. Барателот пристапот до информацијата може да го бара усно, писмено или во електронски запис, при што барањето поднесено во електронска форма се смета за писмено поднесено барање. Кога барателот бара пристап до информација со усно барање, службеното лице составува записник за тоа.

Барањето за пристап до информација од јавен карактер  се поднесува на утврдениот Образец на Барање, а барателот не е должен да го образложи барањето, но е потребно да наведе дека станува збор за Барање по основ на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Барањето за информација може да се достави во писмена форма на адресата на Државниот инспекторат за земјоделство – ул.Гоце Делчев, Зграда на МТВ 13 кат, 1000 Скопје.Граѓаните може да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон (02) 3121 – 462.