Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на РМ” бр.13/06, 86/2008 и 6/2010), Државниот инспекторат за земјоделство ја изготви следната

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Листата на информации од јавен карактер на Државниот инспекторат за земјоделство ја сочинуваат следните групи на информации:

 

 

 

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за здравјето на растенијата (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11, 69/13, 43/14, 158/14, 149/15, 39/16 и 83/18)

 • ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата („Службен весникна Република Македонија“ бр. 27/14, 154/15 и 39/16)
 • ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/2019, 244/2019 и 275/2019)
 • ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за возила („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.140/08, 53/11, 123/12, 153/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15, 39/16 и 161/19)
 • ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за водите („Службен весник на Република Македонија” бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16)
 • ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за виното (,,Службен Весник на Република Северна Македонија” бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16, 172/16 и 235/19)
 • ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за тутун, производи од тутун и сродни производи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 27/20)
 • ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за сточарство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16)
 • ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18)
 • ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за основање на Агенција за Финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 190/19)
 • ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на Република Македонија“ број 140/10, 53/11, 55/12, 106/13, 116/15, 149/15, 193/15 и 39/16)
 • ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија” бр. 103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17)
 • ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за генетски модифицирани организми („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 163/13 и 146/15)
 • ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА – Закон за безбедност на храната за животни (,,Службен весник на Република Северна Македонија” бр.145/10, 53/11, 1/12, 33/15, 149/15 и 53/16)

Граѓаните на Република Северна Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвила или со која располага Државниот инспекторат за земјоделство со пополнување на

Барањето за информација може да се достави во писмена форма на адресата на Државниот инспекторат за земјоделство – ул.Гоце Делчев, Зграда на МТВ 13 кат, 1000 Скопје.Граѓаните може да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон (02) 3121 – 462.