Порталот за електронска комуникација ( Е – Барање за извоз на вино ) со Државниот инспекторат за земјоделство  е наменет за сите правни и физички лица кои до сега остварувале писмена комуникација со Државниот инспекторат за земјоделство, или ќе имаат потреба во иднина. Е – Барање за извоз на вино е дополнителена апликација која,  Државниот инспекторат за земјоделство  ја става на располагање на сите надворешни корисници со цел да  им овозможи да подигнуваат најразлични видови на барања за издавање на придружен документ за извос на вино, производи од винско грозје и производи од вино  кои  се  издаваат од страна на Државниот инспекторат за земјоделство  во електронска форма од областа на Земјоделската испекција.

Врз основа на член 12  став 2 од Законот за Државниот инспекторат за земјоделство ( „Службен весник на РМ” бр. 20/09, 53/11, 164/13,   43/14, 33/15, 88/15, 149/15, 39/16 и 172/16 ), Закон за виното ( Сл. Весник на Република Македонија бр. 50/10, 53/11, 06/12, 23/2013, 106/13,188/13,149/15,  39/16 и 172/16),Правилник за формата, содржината и начинот на издавање на уверението за квалитет – сертификат и образецот на барањето (Службен весник бр.  162/15), Правилник за содржина и форма на придружниот документ за извоз на вино ( Сл. Весник на Република Македонија бр. 71/11, стр. 14 ), Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на придружен документ за извоз на вино, производи од винско грозје и производи од вино (Службен весник бр. 79/13, стр. 154), и Правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на Државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на РМ” бр.162/15 и 227/15 )  Државниот инспекторат за земјоделство го донесе Упатството за дигитално аплицирање на правните субјекти за издавање на:

  • Барање за издавање на придружен документ за извоз на вино, производи од винско грозје и производи од вино

од страна на  Државниот инспекторат за земјоделство.

Електронското поднесување  на барање за издавање на придружен документ за извоз на вино, производи од винско грозје и производи од вино се врши со избор на следниот линк www.diz.gov.mk  преку одбирање (кликнување) на полет означено  како Е – Барање за извоз на вино

НАЧИН НА НАПЛАТА НА АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ НАДОМЕСТОЦИ

Правен основ за начинот на наплата на административните такси се:

Закон за административните такси (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 117/11, 84/12, 192/15 и 23/16) со кој се предвидува плаќање на административна такса за поднесоци, решенија, управни дејствија во моментот на настанување на таксената обврска.

Упатство за начин на плаќање на други давачки дефинирани како други надоместоци, согласно закон

Врз основа на член 12  став 2 од Законот за Државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на РМ” бр. 20/09, 53/11, 164/13,   43/14, 33/15, 88/15, 149/15, 39/16 и 172/16), членовите 29 и 32 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на РМ“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11, 69/13, 43/14, 158/14, 149/15 и 39/16) ,  и Правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на Државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на РМ” бр.162/15 и 227/15)