Почитувани посетители

Добродојдовте на веб страната на Државниот инспекторат за земјоделство.

                Државниот инспекторат за земјоделство е институција со својство на правно лице со сопствена буџетска сметка како корисник од прва линија, основана со Законот за организација и работа на органи на државна управа. 

              Својата организација,  надлежности, овластувања и постапки при  инспекциски надзор ги врши согласно Закон за Државен  инспекторат за земјоделство, Закон за инспекциски надзор и други позитивни законски прописи во Република Северна Македонија од областа на земјоделството, руралниот развој, рибарство и аквакултура, фитосанитарна политика и сл.

 

Односи со јавноста

Расте цената на тутунот, откупот стартува со над 30% повисока цена, владините мерки за развој на тутунопроизводството даваат позитивни резултати

Директорот на Државниот инспекторат за земјоделство Јане Станкоски, заедно со претседателот на Владата на Република Северна Македонија Димитар Ковачески и  министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, денеска во
Прочитајте повеќе

О  Б  Ј  А  В  А  бр. 2/2022

Врз основа на член 22, 23, 24, 46, 47, 48 и 49  од  Законот  за  користење  и  располагање  со  стварите во  државна  сопственост  и  со  стварите  во  општинска  сопственост (,,Службен 
Прочитајте повеќе

Во рамките на ЕУ IPA Твининг проектот „Подобрување на административните и оперативните капацитети на надлежните органи за заштита на растенијата“, кој се спроведува во соработка со надлежните фитосанитарни служби од
Прочитајте повеќе

Потпишување на договори за поврзување на платформата за интероперабилност во функција на системот е-инспектор

Во насока на реализирање на приоритетните цели на Владата на Република Северна Македонија, борбата против корупцијата и дигитализацијата на општеството, денес, на 26.10.2022 година, Инспекцискиот совет во улога на координатор
Прочитајте повеќе

На ден 19.10.2022 година во просториите на Државниот инспекторат за земјоделство се одржа  презентација на електронската база на прописи на ЈП Службен весник на РСМ. Галерија
Прочитајте повеќе

Е-УСЛУГИ