Skip to content

Почитувани посетители

Добродојдовте на веб страната на Државниот инспекторат за земјоделство.

                Државниот инспекторат за земјоделство е институција со својство на правно лице со сопствена буџетска сметка како корисник од прва линија, основана со Законот за организација и работа на органи на државна управа. 

              Својата организација,  надлежности, овластувања и постапки при  инспекциски надзор ги врши согласно Закон за Државен  инспекторат за земјоделство, Закон за инспекциски надзор и други позитивни законски прописи во Република Северна Македонија од областа на земјоделството, руралниот развој, рибарство и аквакултура, фитосанитарна политика и сл.

 

Односи со јавноста

Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство

Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство
Прочитајте повеќе

Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство

Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство
Прочитајте повеќе

Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство

Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство
Прочитајте повеќе

Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство

Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство
Прочитајте повеќе

Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство

Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство
Прочитајте повеќе

Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство

Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство
Прочитајте повеќе

Е-УСЛУГИ

ПРИЈАВИ НЕПРАВИЛНОСТ

Со цел да им се помогне на граѓаните во остварувањето и заштитата на нивните права од областа на земјоделството „Државниот инспекторат за земјоделство“ отвори бесплатна телефонска линија со број 

0800 11 000

На телефонскиот број може да се врти од фиксен и мобилен телефон и истиот е достапен секој работен ден од 08 и 30 h до 16 и 30 h.