Државниот инспекторат за земјоделство (ДИЗ) е основан согласно Законот за организација и работа на органите на државната управа, а својата организација, надлежности, овластувања, постапки и сл. ги врши согласно Законот за Државниот инспекторат за земјоделство.

Инспекторатот во својата надлежност е овластен да врши инспекциски надзор преку контроли и прегледи на:

 • земјоделското земјиште,
 • земјоделски посеви и насади;
 • производство и промет на производи за заштитата на растенија;
 • производство и промет на семенски и саден материјал;
 • производство и промет на ѓубриња;
 • производство и промет на квалитет на добиточна храна;
 • евиденција на приплоден и друг добиток, преглед на земјоделскиот имот, на објекти и опрема при држење на добитокот, врши преглед на исхраната, утврдува земјоделска инфраструктура, врши надзор на држењето на пчели и пчеларски ред за испаша, водење на матични книги и обележувања, го утврдува исполнувањето на критериумите за производство, потекло на добитокот и надзор на прометот на добитокот и приплодниот материјал, како и надзор над работата на одобрените институции и одгледувалишта на пчелни матици;
 • производство, промет и улов на риби;
 • генетски модифицирани организми;
 • радионуклиди во добиточна храна, растенија и семенски материјал;
 • производство и промет на афион;
 • производство и промет на органски производи;
 • производство и промет на вино;
 • производство и промет на тутун;
 • производство и промет на цвеќе и декоративни растенија;
 • пасишта;
 • правни и физички лица за добивање на финансиска поддршка во земјоделството;
 • опремата и простории каде што се врши преработка и доработка на земјоделски производи;
 • земјоделска механизација, техника и транспортни средства;
  процесите на преработка и доработка во сите фази, се до финалниот производ;
 • зоните чувствителни на нитрати и наводнување и одводнување;
 • спроведување на препораките за добра земјоделска пракса;
 • просториите за чување и одржување на земјоделските производи
 • и деловни простории, книги, исправи, материјали во електронска форма, документација која се води и чува во електронски медии

Инспекторатот  е овластен да врши инспекциски надзор преку контрола и прегледи на пратките од увоз и извоз, и тоа на:

 • квалитет на пратките од увоз на добиточна храна, ѓубриња, семенски и саден материјал 
 • вино при увоз и извоз,
 • квалитетот на цвеќе и декоративни растенија при увоз и извоз
 • пратки од добиточна храна, ѓубриња, семенски и саден материјал, фитофармацевтски  производи и растенијата на граничните премини, преку фитосанитарна контрола при увоз, извоз и транзит.

Инспекторатот врши и фитосанитарна контрола на пратки од растенија, растителни производи и други објекти и предмети и производи за заштита на растенијата како и утврдување за исполнување на условите за издавање на фитосанитарен сертификат, фитосанитарен сертификат за реекспорт и пасош за растенијата.